ความสำคัญของการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอลอัตโนมัติ

September 16th, 2014 by admin

ห้องสมุดติจิตอล เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศปัจจุบันบันทึกในรูปแบบดิจิตอล(ดิจิทัล)มากขึ้น ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต

ดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่

บทบาทของห้องสมุดในยุคแรกเป็นแหล่งเก็บรักษา รวบรวมมรดกทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์  ห้องสมุดจึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บหนังสือ และเอกสารสำคัญในส่วนของการให้บริการทรัพยากรห้องสมุดยังคงอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์เป็นหลัก โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น กระดาษ วัสดุย่อส่วน เทปบันทึกเสียง ฯลฯ โดยใน ระยะแรกใช้บัตรรายการ เป็นเครื่องมือในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ยุคต่อมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น ห้องสมุดจึงได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำเนินงาน โดยการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้  ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของงานทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต่อมาทรัพยากรสาร-สนเทศได้เปลี่ยนรูปแบบจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบของการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด จึงเปลี่ยนไปจากเดิม ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลให้พฤติกรรมในการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้เปลี่ยนไปด้วย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องมาที่ห้องสมุด

ห้องสมุดดิจิทัล เป็นแนวคิดใหม่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม
ห้องสมุดดิจิทัลจึงเป็นตัวเสริมห้องสมุดปกติที่เก็บเฉพาะข้อมูลหนังสือและวารสาร  ห้องสมุดดิจิทัลมีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบห้องสมุดปกติ แต่จะซับซ้อนในแง่ที่ต้องบริหารข้อมูลเนื้อหาที่เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวอักษร (text) ภาพ (image) เสียง (sound) หรือ วิดีทัศน์  ลักษณะโดยรวมของห้องสมุดดิจิทัลนั้นเน้นระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้โดยง่ายและรวดเร็วด้วยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหลายประการ มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ข้อมูลไม่เสื่อมสลายง่ายไปตามกาลเวลาเหมือนข้อมูลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ รวมถึงประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานที่ ค่าพนักงานให้บริการ ค่าพนักงานทำความสะอาดและอื่น ๆ ประหยัดเวลาในการเดินทางไปห้องสมุด สามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และสั่งสำเนาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลพร้อมกันหลาย ๆคนได้ในเวลาเดียวกัน มีระบบค้นคืนที่ง่ายและรวดเร็ว  ห้องสมุดดิจิทัลไม่เพียงแต่เน้นการเสนอเนื้อหาของข้อมูล  แต่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ทั่วโลก โดยปราศจากข้อจำกัดต่าง ๆ การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเป็นวิธีการที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปถึงผู้ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยการจัดการเนื้อหาไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเผยแพร่และสืบค้นออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ หลายประเทศได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการ

การให้บริการของห้องสมุดดิจิตอล

September 12th, 2014 by admin

โลกของสื่อ ข้อมูล และข่าวสารออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน เราข้ามผ่านอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่นพับ และกำลังก้าวเข้าสู่โลกของสื่อ ข้อมูล และข่าวสารแบบออนไลน์ สื่อเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงสะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้งาน และสามารถส่งผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา หรือเครื่องรับสัญญาณสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือจานดาวเทียม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยในสังคมไทยและสังคมโลกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อ ข้อมูล และข่าวสารจากสิ่งพิมพ์พื้นฐานได้ เราเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “ผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์” ซึ่งประกอบด้วย ผู้พิการทางการเห็น การสื่อสารและการเรียนรู้ ผู้ป่วยอาการรุนแรง และผู้สูงอายุ โดยสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความต้องการส่วนบุคคล เช่น มีเสียงอ่านและคำบรรยายภาพ มีข้อความและภาพประกอบเนื้อหา สามารถปรับความเร็วในการอ่าน เปลี่ยนขนาดของข้อความ รูปแบบและสีสันต์ของตัวอักษรได้โดยอิสระ

ด้วยความต้องการสื่อที่แตกต่างกันของผู้พิการสื่อสิ่งพิมพ์ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการให้บริการสื่อทางเลือกสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ และ “ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์” ก็เป็นตัวเลือกการให้บริการสื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจในระยะหลายปีที่ผ่านมา เพราะห้องสมุดลักษณะนี้ สามารถรวมกระบวนการผลิตหรือการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานให้อยู่ในรูปแบบสื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการได้ เช่น สื่ออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง หรือสื่อมัลติมีเดีย มีการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บและเรียกใช้งานสื่อที่ต่างจากห้องสมุดทั่วไป และมักเลือกใช้ช่องทางในการเผยแพร่สื่อต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์

เปิดโลกให้กว้างกับห้องสมุดดิจิตอล is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).
Theme by Spanish Translation US.