ห้องสมุดดิจิตอลแก้ปัญหาในเรื่องการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดที่มีเพิ่มมากขึ้น

March 22nd, 2015 by admin

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของห้องสมุด คือ การนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุดให้เป็นระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติที่จัดเก็บสื่อต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดยุคใหม่จึงเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในสังคม ทำให้การดำเนินงานของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต รูปแบบการเสนอข้อมูลของห้องสมุดจะเน้นการเข้าถึงเอกสารเต็มรูป (Full Text) ที่บันทึกอยู่ในสื่อทุกรูปแบบมากขึ้น เมื่อมีการประยุกต์ระบบทางด่วนข้อมูลกับเครือข่ายห้องสมุดก็จะแปรรูปห้องสมุดเดิมเป็นห้องสมุดมัลติมีเดีย หรือห้องสมุดเสมือน

ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก รวมกันเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมสารสนเทศ โลกจะถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบไร้พรมแดน กิจกรรมทุกสิ่งจะถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกัน ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้านการศึกษาก็คือก่อให้เกิดกระแสข่าวสารข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูลทำให้การเรียนรู้มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็วในหลายรูปแบบ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำให้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย อีกทั้งเหมาะสมที่จะใช้เพื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อาศัยต่างพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก การค้นหาแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากที่สุด ห้องสมุดเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของโรงเรียน ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และนำเอามาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด ทำให้มีรูปแบบของห้องสมุดใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตอล  ห้องสมุดประสม และห้องสมุดเสมือน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่เน้นให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตจากบ้านเข้ามายังหอสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องสมุดรูปแบบเดิมต้องปรับมาเป็นห้องสมุดดิจิตอล เพราะปัจจุบันนักธุรกิจต้องการข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยเท่าทันกับยุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูงและมีข้อมูลข่าวสารมากมายซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลต่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก

February 9th, 2015 by admin

ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของข้อมูล และกระแสนิยมการเข้าถึงแหล่งค้นคว้า ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์สื่อสาร ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้รองรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและส่งเสริมวัฒนธรรมทางวิชาการในการใช้ห้องสมุดอย่างอิสระทุกที่ทุกเวลาได้มากที่สุด

กระบวนการเรียนรู้ในวัยเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่เนื่องจากทัศนะและการมองโลกแตกต่างกันผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ทัศนะแบบเดียวกันสำหรับเด็กเพราะจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาการของเด็กโดยเด็กในช่วงเริ่มต้นถึงเจ็ดขวบยังมีความสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบเชาว์ปัญญาและนามธรรมได้น้อยจึงสนใจที่จะลงมือทำด้วยตัวเองหรือปฏิบัติผ่านลักษณะที่ เป็นรู ปธรรมมากกว่า ต่อเมื่อเข้าสู่ ช่วงวัย 7-14 ปี เด็กจึงจะค่อยๆ เข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ จากการเรียนรู้ โดยได้ลงมือกระทำาอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความเคยชินในการปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในช่วงวัยนี้จึงต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะจะเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป โดยห้องสมุดดิจิตอลจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในบริบทของการเรียนรู้ร่วมกันเช่นห้องสมุดดิจิตอลนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) ที่มุ่งศึกษาว่าความรู้คืออะไรและความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยมุ่งความสนใจที่การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งบุคคลที่มีการสื่อสารกันทั้งต่อหน้าและผ่านอินเทอร์เน็ต ต่อมาศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพพเพิท(Seymour Papert) แห่ง MIT ได้พัฒนาทฤษฎีเพิ่มเติมเป็น Constructionism ที่เน้นศิลปะการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ด้วยการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายต่อตนเองขึ้นมา โดยให้ความสำคัญกับเครื่องมือ สื่อ และบริบทของการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีส่วนประกอบสำาคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าถึงความรู้ การมีความหลากหลายทั้งในแง่บุคคลและรูปแบบ และการมีความเป็นกันเองของชุมชนการเรียนรู้ในห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งเฉพาะส่วนประกอบดังกล่าวนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการการค้นหาจากการวิจัยและพัฒนาต่อไป ห้องสมุดดิจิตอลนอกจากจะเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเด็กแล้ว ยังต้องคำานึงถึงโอกาสในการได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานของการเข้าถึงองค์ความรู้และต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กด้วย โดยห้องสมุดดิจิตอลที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับเด็กประกอบด้วยลักษณะสำาคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรกเป็นการนำไอซีทีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการเรียน (Learn how tolearn) อันจะนำาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประการถัดมาเป็นระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ที่จัดให้มีแหล่งความรู้ ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันประการที่สามเป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ครูเป็นผู้อำานวยความสะดวกและชี้แนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือประการที่สี่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และประการสุดท้ายเป็นการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทร อนิกส์ที่หลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

January 19th, 2015 by admin


เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการศึกษาของไทย ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมที่ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม หรือโทรทัศน์ ทำให้การเรียนการสอนตามวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีผู้เรียนและผู้สอนร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้ถูกเปลี่ยนไป ผู้เรียนกับผู้สอนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่เดียวกัน จะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ก็คงยังติดต่อสัมพันธ์กันได้ หรือแม้แต่ผู้เรียนจะเรียนในเวลาใดก็ได้ จะทบทวนบทเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกี่ครั้งก็ยังได้ ทำให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ผู้คนมีโอกาสและทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกล (Distance Education) และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เป็นการจัดการข้อมูลที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูลดิจิตอลโดยการจัดเก็บและการให้บริการสืบค้นข้อมูลจากเนื้อหาโดยตรง แม้ว่าหลักการของการจัดการระบบงานห้องสมุดและการจัดการระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิตอลจะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน แต่การจัดระบบห้องสมุดดิจิตอลมีลักษณะและขั้นตอนเฉพาะที่แตกต่าง ทั้งนี้ห้องสมุดดิจิตอลจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วขึ้น และผู้ใช้ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการมากขึ้นการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เป็นการใช้แนวคิดในการจัดระบบงานห้องสมุดมาใช้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องศึกษาความพร้อมทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้ ความจำเป็น สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กำลังคน เทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการสร้างแหล่งความรู้ของสังคมรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และงบประมาณ ความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ในการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่ายที่จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานของห้องสมุดเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้  บทบาทและรูปแบบของห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดจนสภาพการณ์ของสังคมโดยยังคงยึดความสำคัญของห้องสมุด คือการจัดการข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับบริการผู้ใช้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

แหล่งเรียนรู้ในอดีตถึงปัจจุบัน จากหนังสือถึงจอภาพในโลกอินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้คน ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่สามารถทำงานทุกอย่างเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และมีแนวโน้มการใช้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดจะทำอย่างไรจึงจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องรองรับการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างและหลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล ทำให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงส่วนการนำเสนอเนื้อหา เช่น จากเว็บที่เน้นแสดงข้อความเป็นเว็บที่เน้นรูปภาพโดยแสดงเพียงปกหนังสือ ผู้ใช้มีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มได้ การแสดงหนังสือที่คล้ายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และส่วนเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค เพื่อแนะนำหนังสือต่อแก่บุคคลอื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต การบริการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมออนไลน์หลายรูปแบบ เป็นต้น ในส่วนการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการแสดงผลจากอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมนั้น สามารถใช้ CSS (Cascading Style Sheets) ในการออกแบบการแสดงผลที่แตกต่างกันทั้งโหมดปกติและโหมดสมาร์ทโฟน หรือการนำเสนอเนื้อหาเว็บบางส่วนที่ผู้ใช้นิยมในรูปแบบ Mobile Apps เช่น OPAC รวมถึงรูปแบบหนังสือเสมือนจริงอย่าง AR Book โดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นการประมวลผล

December 8th, 2014 by admin


ห้องสมุดติจิตอล เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศปัจจุบันบันทึกในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นการประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่ ห้องสมุดดิจิ ทัลไม่ต้องยืมคืนหนังสือหรือเอกสาร เพราะสามารถใช้ความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่ายเรียกใช้เอกสารตามต้องการได้ โดยตรง จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สนองความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนได้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้น ความจำเป็นในการจัดการข้อมูลดิจิทัล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้ใช้จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบของห้องสมุดยุคใหม่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลเอกสารเต็มรูปและข้อมูลมัลติมีเดียมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้ ด้วยการเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต(internet access) และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย (client /server) ห้องสมุดดิจิทัล เป็นแนวคิดใหม่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม (multimedia)ห้องสมุดดิจิทัลจึงเป็นตัวเสริมห้องสมุดปกติที่เก็บเฉพาะข้อมูลหนังสือและวารสาร ห้องสมุดดิจิทัลมีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบห้องสมุดปกติ แต่จะซับซ้อนในแง่ที่ต้องบริหารข้อมูลเนื้อหาที่เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวอักษร (text) ภาพ (image) เสียง (sound) หรือ วิดีทัศน์

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเป็นการใช้แนวคิดในการจัดการระบบงานห้องสมุดมาใช้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องศึกษาความพร้อมทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้ ความจำเป็นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกำลังคนเทคโนโลยีความคุ้มค่าในการลงทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการสร้างแหล่งความรู้ของสังคมรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และงบประมาณความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล

ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

November 16th, 2014 by admin

ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนและสังคมประเทศ ในอดีตทรัพยากรสารสนเทศได้รับการบันทึกลงในสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุประเภทต่างๆ ต่อมาทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงความรู้และการนำความรู้มาใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุ จะต้องใช้เวลา และไม่สามารถนำมาประมวลความรู้ได้ทันเหตุการณ์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศที่บันทึกอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์จึงได้รับการถ่ายโอนบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัล ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต

ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่

ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้องสมุดให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง การจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการจัดการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดต่างๆให้ก้าวหน้า ทันความต้องการของสังคม

ห้องสมุดดิจิตอลเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ข้อมูลที่เคยอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เราเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นว่า ข้อมูลดิจิตอล และให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายมากขึ้น ผู้ใช้บริการห้องสมุดในปัจจุบันจึงได้รับความสะดวกในการใช้สารสนเทศที่รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงตามความต้องการต้องการของผู้ใช้ ทรัพยากรในห้องสมุดดิจิตอลมาจากหลายสื่อทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และข้อมูลดิจิตอลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในห้องสมุดมีการผสมผสานการให้บริการข้อมูลจากสื่อทุกประเภท ทั้งรูปแบบ ของการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดระบบงานห้องสมุดและการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยตรง

เปิดโลกให้กว้างกับห้องสมุดดิจิตอล is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).
Theme by Spanish Translation US.