การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

January 19th, 2015 by admin


เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการศึกษาของไทย ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมที่ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม หรือโทรทัศน์ ทำให้การเรียนการสอนตามวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีผู้เรียนและผู้สอนร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้ถูกเปลี่ยนไป ผู้เรียนกับผู้สอนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่เดียวกัน จะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ก็คงยังติดต่อสัมพันธ์กันได้ หรือแม้แต่ผู้เรียนจะเรียนในเวลาใดก็ได้ จะทบทวนบทเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกี่ครั้งก็ยังได้ ทำให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ผู้คนมีโอกาสและทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกล (Distance Education) และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เป็นการจัดการข้อมูลที่อยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูลดิจิตอลโดยการจัดเก็บและการให้บริการสืบค้นข้อมูลจากเนื้อหาโดยตรง แม้ว่าหลักการของการจัดการระบบงานห้องสมุดและการจัดการระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิตอลจะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน แต่การจัดระบบห้องสมุดดิจิตอลมีลักษณะและขั้นตอนเฉพาะที่แตกต่าง ทั้งนี้ห้องสมุดดิจิตอลจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วขึ้น และผู้ใช้ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการมากขึ้นการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เป็นการใช้แนวคิดในการจัดระบบงานห้องสมุดมาใช้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องศึกษาความพร้อมทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้ ความจำเป็น สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กำลังคน เทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการสร้างแหล่งความรู้ของสังคมรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และงบประมาณ ความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ในการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่ายที่จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานของห้องสมุดเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้  บทบาทและรูปแบบของห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดจนสภาพการณ์ของสังคมโดยยังคงยึดความสำคัญของห้องสมุด คือการจัดการข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับบริการผู้ใช้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

แหล่งเรียนรู้ในอดีตถึงปัจจุบัน จากหนังสือถึงจอภาพในโลกอินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้คน ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่สามารถทำงานทุกอย่างเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และมีแนวโน้มการใช้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดจะทำอย่างไรจึงจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องรองรับการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างและหลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล ทำให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงส่วนการนำเสนอเนื้อหา เช่น จากเว็บที่เน้นแสดงข้อความเป็นเว็บที่เน้นรูปภาพโดยแสดงเพียงปกหนังสือ ผู้ใช้มีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มได้ การแสดงหนังสือที่คล้ายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และส่วนเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค เพื่อแนะนำหนังสือต่อแก่บุคคลอื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต การบริการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมออนไลน์หลายรูปแบบ เป็นต้น ในส่วนการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการแสดงผลจากอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมนั้น สามารถใช้ CSS (Cascading Style Sheets) ในการออกแบบการแสดงผลที่แตกต่างกันทั้งโหมดปกติและโหมดสมาร์ทโฟน หรือการนำเสนอเนื้อหาเว็บบางส่วนที่ผู้ใช้นิยมในรูปแบบ Mobile Apps เช่น OPAC รวมถึงรูปแบบหนังสือเสมือนจริงอย่าง AR Book โดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นการประมวลผล

December 8th, 2014 by admin


ห้องสมุดติจิตอล เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศปัจจุบันบันทึกในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นการประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่ ห้องสมุดดิจิ ทัลไม่ต้องยืมคืนหนังสือหรือเอกสาร เพราะสามารถใช้ความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่ายเรียกใช้เอกสารตามต้องการได้ โดยตรง จึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สนองความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนได้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้น ความจำเป็นในการจัดการข้อมูลดิจิทัล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้ใช้จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบของห้องสมุดยุคใหม่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลเอกสารเต็มรูปและข้อมูลมัลติมีเดียมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้ ด้วยการเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต(internet access) และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย (client /server) ห้องสมุดดิจิทัล เป็นแนวคิดใหม่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม (multimedia)ห้องสมุดดิจิทัลจึงเป็นตัวเสริมห้องสมุดปกติที่เก็บเฉพาะข้อมูลหนังสือและวารสาร ห้องสมุดดิจิทัลมีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบห้องสมุดปกติ แต่จะซับซ้อนในแง่ที่ต้องบริหารข้อมูลเนื้อหาที่เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตัวอักษร (text) ภาพ (image) เสียง (sound) หรือ วิดีทัศน์

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเป็นการใช้แนวคิดในการจัดการระบบงานห้องสมุดมาใช้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องศึกษาความพร้อมทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้ ความจำเป็นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกำลังคนเทคโนโลยีความคุ้มค่าในการลงทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการสร้างแหล่งความรู้ของสังคมรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และงบประมาณความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล

ห้องสมุดยุคดิจิทัลกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

November 16th, 2014 by admin

ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนและสังคมประเทศ ในอดีตทรัพยากรสารสนเทศได้รับการบันทึกลงในสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุประเภทต่างๆ ต่อมาทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงความรู้และการนำความรู้มาใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุ จะต้องใช้เวลา และไม่สามารถนำมาประมวลความรู้ได้ทันเหตุการณ์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศที่บันทึกอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์จึงได้รับการถ่ายโอนบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัล ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต

ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่

ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้องสมุดให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง การจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการจัดการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดต่างๆให้ก้าวหน้า ทันความต้องการของสังคม

ห้องสมุดดิจิตอลเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ข้อมูลที่เคยอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เราเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นว่า ข้อมูลดิจิตอล และให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายมากขึ้น ผู้ใช้บริการห้องสมุดในปัจจุบันจึงได้รับความสะดวกในการใช้สารสนเทศที่รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงตามความต้องการต้องการของผู้ใช้ ทรัพยากรในห้องสมุดดิจิตอลมาจากหลายสื่อทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และข้อมูลดิจิตอลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในห้องสมุดมีการผสมผสานการให้บริการข้อมูลจากสื่อทุกประเภท ทั้งรูปแบบ ของการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดระบบงานห้องสมุดและการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยตรง

การประยุกต์ใช้ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา

October 18th, 2014 by admin

สำหรับการศึกษาเพื่อสังคมโลกอนาคตนั้น ถ้ามองการเตรียมคนเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกทั่วไปนั้น คนทุกคนจะต้องมีความสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้โลกแคบไปมาก ความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก สังคมก็เป็นสังคมฐานความรู้ คนที่มีความรู้ดี มีความรู้ทันสมัยก็จะได้เปรียบ จะทำอะไรก็ต้องทำด้วยการอาศัยหลักวิชา ฉะนั้นการหาความรู้อยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็น การรู้วิธีหาความรู้จึงเป็นเรื่องที่ต้องสอนให้กับนักเรียนทุกคน การสอนวิธีหาความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าการสอนความรู้สำหรับโลกอนาคต เพราะเนื้อหาสาระความรู้จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ฉะนั้นในการสอนจะต้องสอนให้รู้วิธีหาความรู้ สอนให้รักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ฉะนั้นเครื่องมือในการหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็กก็ ได้แก่ ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความรู้ ความรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนั้นเวลาไปไหนก็มักจะต้องพบกับเทคโนโลยี ผู้ใหญ่หลายคนไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมกดปุ่มมากข้น คนใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็รู้สึกว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมลำบาก เริ่มตั้งแต่การใช้โทรศัพท์จะต้องรู้ว่าสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง บางคนซื้อโทรศัพท์มาอย่างดีแต่ใช้ได้แค่โทรออกกับรับเท่านั้น เปิดรับข้อความ ส่งข้อความ บันทึกข้อความ หรืออื่น ๆ ทำไม่เป็นเลย ยิ่งถ้าไปต่างประเทศจะเห็นชัดว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีสำหรับชีวิตประจำวันเป็น ขึ้นรถเมล์ รถใต้ดิน เข้าสวนสนุก และอะไร ๆ ก็ต้องเสียบการ์ด หยอดเหรียญทั้งนั้น คนไม่รู้ก็อยู่ลำบาก ฉะนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อสังคมโลกอนาคตจะต้องสอนให้รู้วิธีหาความรู้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการหาความรู้

การศึกษาในปัจจุบันไปจนถึงการศึกษาในอนาคตจะปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางของระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง กระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไปเรียนในห้องเรียนแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของบทเรียนได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์
ส่วนห้องสมุดยังคงมีบทบาทในการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตด้วย โดยการเอื้อการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสำหรับหลักสูตรรายวิชาและนักศึกษาอาจจะไปห้องสมุดเพื่อค้นคว้าการอ่านตลอดการศึกษาวิชานั้น ๆ ห้องสมุดจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกิจกรรมนักศึกษาในยุคดิจิตอล แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้รูปแบบการสื่อสารและการศึกษาเปลี่ยนไป ห้องสมุดก็มีการพัฒนารูปแบบเช่นกัน

บทบาทและความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลในปัจจุบัน

September 26th, 2014 by admin

บทบาทของห้องสมุดในยุคแรกเป็นแหล่งเก็บรักษา รวบรวมมรดกทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์  ห้องสมุดจึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บหนังสือ และเอกสารสำคัญในส่วนของการให้บริการทรัพยากรห้องสมุดยังคงอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์เป็นหลัก โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น กระดาษ วัสดุย่อส่วน เทปบันทึกเสียง ฯลฯ โดยในระยะแรกใช้บัตรรายการ เป็นเครื่องมือในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ยุคต่อมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น ห้องสมุดจึงได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำเนินงาน โดยการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้  ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของงานทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต่อมาทรัพยากรสาร-สนเทศได้เปลี่ยนรูปแบบจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบของการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด จึงเปลี่ยนไปจากเดิม ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลให้พฤติกรรม ในการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้เปลี่ยนไปด้วย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องมาที่ห้องสมุด

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานของห้องสมุดเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้  บทบาทและรูปแบบของห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดจนสภาพการณ์ของสังคมโดยยังคงยึดความสำคัญของห้องสมุด คือการจัดการข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับบริการผู้ใช้อย่างรวดเร็วและทันเวลา จากการวิจัยของไรเชล  ได้วิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปริมาณสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าในปี ค.ศ. 2001 สารสนเทศที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์จะลดลงและเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการผลิตเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้น ความจำเป็นในการจัดการข้อมูลดิจิทัล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศ แก่ผู้ใช้จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ ห้องสมุดดิจิทัล หมายถึงห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสสนเทศ ที่อยู่หลาย ๆ แหล่งและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล คอลเลคชั่นที่เก็บไม่จำกัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์

เปิดโลกให้กว้างกับห้องสมุดดิจิตอล is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).
Theme by Spanish Translation US.